dissabte, 20 d’octubre de 2007

La Plataforma prepara el recurs de casació davant el Tribunal Suprem
Poques hores després de la resolució del TSJB, la Plataforma era la primera en reaccionar convocant una roda de premsa el mateix dia 17 de octubre 2007 a les 19:30h. i en la que es va comunicar que es presentarà un recurs de casació davant el Tribunal Suprem per què la resolució desfavorable del Tribunal Superior de Justícia de Balears es basa en arguments com la nova llei de segregació de municipis que requereix als municipis 15.000 habitants per a realizar una segregació, en lloc de basar-se exclusivament en la Lei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local en la que se fonamenta la sol·licitut de constitució del Municipi de Fornells iniciada el 2001 per la Plataforma.